Програма розвитку освіти Чернелицької територіальної громади на 2021-2025 роки

Дата: 18.02.2021 12:43
Кількість переглядів: 336

Фото без опису

Додаток до

рішення 4 сесії

Чернелицької селищної ради

від 18.02.2021р.

 

 

 

 

 

Програма розвитку освіти

Чернелицької територіальної громади

на 2021-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Чернелиця

2021р.

ПАСПОРТ

Програми розвитку освіти

Чернелицькоїтериторіальної громади

на 2021-2025 роки

 

 1. Замовник Програми –Чернелицькаселищна рада.
 2. Розробник Програми– відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради.
 3. Термін реалізації Програми – 2021-2025 роки
 4. Етапи фінансування Програми- щорічно
 5. Обсяги фінансування Програми: 9000 тис.грн.

 

 

 

Роки

Обсяг фінансування (тис. грн.)

Місцевий бюджет

Інші джерела

2021

1200

300

2022

1200

300

2023

1400

100

2024

1500

400

2025

1800

800

2021- 2025

7100

1900

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:
 • реалізація заходів особистісної орієнтації освіти;
 • створення рівних можливостей для здобуття якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • удосконаленнясистемибезперервноїосвіти;
 • впровадженнясучаснихінформаційнихтехнологій;
 • створення умов для професійноїсамореалізаціїпедагогічнихпрацівників;
 • модернізація та зміцненняматеріально-технічноїбази.

 

 1. Термін звітування – щорічно

 

 

 

 

Керівник Програми:                 ____________ Іван СКРИП’ЮК

                                                                  Чернелицький селищний голова

 

Виконавець Програми:           ____________ Леся Приймак

                                                         начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури                                

Чернелицької селищноїради

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Чернелицької територіальної громади

на 2021-2025 роки

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Зміни в політичному, соціально-економічномужиттінашоїкраїни, зростаючівимогисуспільства до якісноїосвітиспонукають  до радикальних реформ в  освіті та до поступовихкроків до їїудосконалення.

         Освіта є основою прогресулюдства.

         У зв’язку з цим перед освітянами стоять завданняформування в молодихукраїнців таких якостей, як прагнення до навчаннявпродовжжиття, постійнийпошукнайкращихшляхіврозв’язанняжиттєвих проблем.

         Робота освітянгромадивпродовжостанніхп’ятироківбуласпрямована на задоволенняосвітніх потреб громадянщодоздобуттяповноїзагальноїсередньоїосвіти, забезпеченнярівного доступу до якісноїосвіти.

         Нові кроки в розвиткуосвітибудутьпов’язані з посиленнямролімісцевихорганіввиконавчоївлади, місцевогосамоврядування, іззалученнямгромадян до вирішенняназрілихпитань.

На початок 2021року  в системіосвітигромадифункціонує14навчальнихзакладів:

7ЗДО118вихованці;

2 ЗЗСО І-ІІІ ст. –251учні;

1ЗЗСО І-ІІ ст. –72учні;

4 НВК – 185;

Програмарозвиткуосвітиромади на 2021-2025 рокипередбачаєреалізацію системного реформуваннягалузі та перспективиїївдосконалення і враховуєособливостінашого краю, демографічнуситуацію та соціальні потреби населення.

Пріоритетамирозвиткуосвітньоїгалузі в громадівизначено:

 • особистіснуорієнтаціюосвіти;
 • створеннярівнихможливостей для здобуттяякісноїосвіти;
 • удосконаленнясистемибезперервноїосвіти;
 • впровадженнясучаснихінформаційнихтехнологій;
 • створення умов для професійноїсамореалізаціїпедагогічнихпрацівників;
 • модернізація та зміцненняматеріально-технічноїбази.

Програмаскладається з 7підпрограм, кожна з якихохоплюєстратегічні напрямки розвиткуосвіти.

Збереження і розвитокмережідошкільнихнавчальнихзакладів, запровадженнярізних форм дошкільноїосвіти в сільськіймісцевостізабезпечитьпідпрограмарозвиткудошкільноїосвіти. Вона сприятимепідготовціпедагогів до використанняособистісно -  орієнтованихтехнологій, науково-методичному забезпеченнюнавчально-виховногопроцесувідповідно до сучаснихвимог.

Підпрограмарозвиткузагальноїсередньоїосвітимаєзабезпечитиоптимізаціюмережінавчальнихзакладівусіхтипів з метою приведенняїх у відповідність до потреб особистості та економічнихможливостейгромади. Нею такожпередбачаєтьсяздійсненняцілого ряду заходівщодозабезпеченнярівного доступу до якісноїосвіти та соціального захисту учасників освітньогопроцесу.

Підпрограма “Обдарованідіти” на 2021–2025 роки має за мету продовжуватиствореннясприятливих умов для відбору, навчання і вихованняцихдітей, забезпечитицілісністьпроцесурозвиткудитячоїобдарованості, систематизувати та пропагуватидосвідпедагогічнихпрацівників, якіпрацюють з обдарованимидітьми.

Заходи підпрограми “Шкільний автобус” спрямовані на забезпеченняна території громади регулярного безплатногопідвезення до місцьнавчання і додомуучнів та педагогічнихпрацівників, підвищенняосвітньогорівнянаселення, раціональневикористання кадрового потенціалупедагогічнихпрацівниківзагальноосвітніхнавчальнихзакладів.

Значнемісце у Програмізаймає проблема інформатизації та комп’ютеризаціїнавчальнихзакладів, розширеннямережікласів, під’єднаних до глобальноїкомп’ютерноїмережіІнтернет, та впровадженнякомп’ютерно-орієнтованихтехнологій у навчальнийпроцес.

Підпрограмазабезпеченнязагальноосвітніхнавчальнихзакладівсучаснимитехнічнимизасобаминавчання з природничо-математичних і технологічнихдисциплінпередбачає заходи щодоствореннявідповідних умов у загальноосвітніхнавчальних закладах при запровадженніінноваційнихпедагогічнихтехнологій.

Оскількидієвість та якістьосвітньоїсистемивизначає учитель: відйогопрофесійногорівня, морально-етичнихякостейзалежитьреалізаціяосвітньоїполітики, то у підпрограмі “Вчитель” міститься ряд заходів, спрямованих на зменшеннявідтокупедагогічнихкадрівізсистемиосвіти, поповненнязакладіввипускникаминовоїгенерації, якнайповнішийсоціальнийзахистпедагогічнихпрацівників, створення умов для їхтворчого та професійногосамовираження.

         ОсобливістюПрограми в цілому є врахуванняреальнихфінансовихможливостей, раціональне й ефективневикористаннябюджетнихасигнувань, залучення до реалізаціїїїокремихзаходівкоштівспонсорів, меценатів, фондів, інвестицій, наданнядодатковихосвітніхпослугнаселенню за принципом “Громада для школи, школа для громади”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма

розвитку системи дошкільної освіти на 2021–2025 роки

 

Вступ

Дошкільна освіта - це система дошкільних навчальних закладів різних типів, які забезпечують у взаємодії з сім’єю всебічний розвиток дітей, сприяють формуванню цінностей демократичного суспільства.

Закон України "Про дошкільну освіту" проголошує, що дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні.

 На території Чернелицької територіальної громади функціонує 3 заклади дошкільної освіти,  і 4 заклади з дошкільним підрозділом8 навчальних груп. Усіма формами дошкільної освіти  охоплено 118 дітей.

Основні завдання щодо вирішення проблем та розвитку дошкільної освіти в громаді:

- продовження роботи щодо створення оптимальних організаційно-педагогічних умов для реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, підвищення її якості;

- здійснення заходів щодо комп’ютеризації (придбання сучасних навчальних комп’ютерів, мультимедійного обладнання), забезпечення безперебійної роботи Інтернету;

- продовження роботи щодо поліпшення матеріально-технічних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів: забезпечення технологічним обладнанням, придбання навчально-ігрового обладнання та дидактичного матеріалу, м’якого інвентаря тощо;

-організація якісного харчування дітей.

Мета

Розвиток системи дошкільної освіти району відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та запитів батьків.

Завдання

1. Збереження й розвиток мережі дошкільних навчальних закладів громади та запровадження різних форм дошкільної освіти у сільській місцевості.

2. Створення умов для всебічногорозвиткудітей у дошкільнихнавчальних закладах різнихтипів.

3. Забезпеченняготовностіпедагогів до використанняособистісноорієнтованихтехнологійвгалузі дошкільного виховання.

4.Науково-методичнезабезпеченнянавчально-виховногопроцесув дошкільнихнавчальних закладах громадивідповідно до сучаснихвимог.

5. Покращення матеріально-технічного забезпечення дошкільних навчальних закладів.

6.  Активізація науково-дослідної, експериментальної роботи; вивчення, узагальнення та пропагування кращого педагогічного досвіду, наукових ідей.

Очікуванірезультати

І.Оптимізаціямережідошкільнихнавчальних закладів відповідно до потреб громади.

2. Забезпечення якості дошкільної освіти: реалізація особистісно орієнтованої моделі, гармонійний та різнобічний розвиток дітей, активна взаємодія з родинами.

3.Формуванняготовностіпрацівниківдошкільнихнавчальнихзакладів до роботи в умовахдинамікиосвітніхпроцесів.

Фінансування

Фінансуванняпідпрограмиздійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених в місцевому бюджеті, та іншихджерел, не забороненихзаконодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма розвитку загальної середньої освіти

                                             на 2021 - 2025 роки

Вступ

Модернізація системи освіти в Україні спрямована на демократизацію, гуманізацію та підвищення її якості через інноваційну діяльність у навчальному та виховному процесі. Забезпеченнягарантованогоконституційного права кожного громадянина на доступність і безоплатністьздобуттяповноїзагальноїсередньоїосвіти – обов’язокусіхгілоквлади

При розробці підпрограми враховано стан та тенденції розвитку освіти в громаді, особливості функціонування кожного навчального закладу,  забезпечення якості надання освітніх послуг.

На даний час на території Чернелицької територіальної громади функціонує  7 закладів загальної середньої освіти, із них: 2 ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 1 ЗЗСО І-ІІ ступенів, 4 НВК; в яких навчається _508 учнів. Існуюча мережа навчальних загальноосвітніх закладів не в повній мірі відповідає потребам населення. Спостерігається постійне скорочення контингенту учнів, а це веде до значного підвищення вартості навчання одного учня.

Існуюча матеріально-технічна база шкіл потребує значного покращення. Є цілий ряд проблем в організації навчального процесу в закладах, де має місце індивідуальна форма навчання. Більш ефективною має бути робота з дітьми, що потребують соціального захисту.

Мета

Основною метою підпрограми є створення умов для реалізації гарантованого конституційного права кожного громадянина на доступність і безоплатність здобуття якісної загальної середньої освіти, розвиток і творча самореалізація особистості

Завдання

Досягненняпоставленої мети передбачаєтьсяздійснити шляхом вирішення таких завдань:

 • приведеннязмістуосвітньоїдіяльностізагальноосвітнього закладу у відповідністьіздіючими актами в галузіосвіти, концептуальнимиположеннями, нормами, правилами і засадами громадянськогосуспільства, місцевих умов;
 • упорядкуваннямережізагальноосвітніхнавчальнихзакладіввідповідно до потреб населення та демографічноїситуації у громаді;
 • забезпечення умов щодопідготовкишкільноїмолоді до свідомоговиборумайбутньоїпрофесії;
 • створення умов для рівного доступу до якісноїосвітиусіхверствнаселення, враховуючинаступність, безперервність та безоплатністьзагальноїсередньоїосвіти;
 • забезпеченнявідкритого характеру освіти та можливістьщодоповноїреалізаціїздібностей, запитівкожноїособистості, їїсоціальнийзахист.

Очікувані результати

Виконання даної програми дозволить досягти таких результатів:

- створити рівні умови для реалізації прав та інтересів молоді щодо отримання якісної повної загальної середньої освіти;

- удосконалити мережу загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до демографічної ситуації та місцевих умов;

- значно покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів та привести її до сучасних вимог;

- впровадити у навчальний процес новітні освітні технології та сучасні методи навчання; забезпечити соціальний захист всіх учасників освітнього процесу.

Фінансування

Фінансування підпрограми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Дубовецька сільська рада є виконавцем підпрограми і повинна передбачити у своєму бюджеті цільові кошти на фінансування підпрограми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма

«Обдаровані діти» на 2021–2025 роки

Вступ

Інноваційні процеси в галузі освіти спрямовують науковців, педагогів-практиків на розробку нових підходів та моделей навчання дітей з різними індивідуальними можливостями. Доведено, що навчання обдарованих дітей повинно бути максимально індивідуалізованим і відбуватися на основі комплексної психологічної діагностики.

Складність у виявленні, й що дуже важливо, підтримці дитячої обдарованості актуалізує потребу у створенні цілісної районної підпрограми, яка б охоплювала різні аспекти науково-методичного, психологічного, управлінського супроводу навчання та виховання таких учнів.

 

Мета

- систематизувати досвід педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми і досягли певних результатів;

- оптимізувати діяльність закладів освіти з розвитку обдарованості дітей та молоді;

- забезпечити морально-психологічну та матеріальну підтримку обдарованої молоді;

- підтримати талановитих дітей та творчих педагогічних працівників, що працюють з обдарованою учнівською молоддю.

 

Завдання

- створити сприятливі умови для відбору, навчання й виховання обдарованих дітей;

- забезпечити цілісність процесу розвитку дитячої обдарованості;

- розробити систему моніторингу з метою виявлення та підтримки обдарованих дітей;

- поглибити міжнародну співпрацю у сфері нових педагогічних технологій навчання і виховання обдарованих дітей.

 

Очікувані результати

Виконанняпідпрограмидастьможливість:

- створити умови для виявлення і навчання обдарованих дітей та реалізації їх можливостей;

- забезпечити соціальний захист обдарованих дітей;

- поліпшити науково-методичне забезпечення організації роботи з обдарованими дітьми;

- систематизувати та пропагувати досвід педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми.

Фінансування

Фінансування підпрограми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у сільському бюджеті та з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

Підпрограма

“Шкільний автобус”на 2021–2025 роки

Вступ

У громаді в основному сформована мережа загальноосвітніх шкіл у сільській місцевості з урахуванням потреб населення. На сьогодні різними видами транспорту (автобуси загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних  навчально-виробничих комбінатів) підвозяться близько 72% школярів від загальної кількості учнів, що потребують підвозу.Однак, якість підвозу вимагає покращення.

Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується здійснювати шляхом:

 • закупівлі нових транспортних засобів;
 • технічного забезпечення існуючого автобусного транспорту;
 • укладення договорів з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями всіх форм  власності та перевізниками, фізичними особами на здійснення організованого перевезення учасників навчального процесу.

Мета і завдання

Метою підпрограми є:

 • забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників;
 • забезпеченнярівного доступу до якісноїосвіти;
 • підвищенняосвітньогорівнясільського населення.

Завданнями підпрограми є:

 • забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти;
 • належне технічне обслуговування існуючих автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання і додому;
 • поліпшення організації  позакласної роботи, військово-патріотичного навчання та виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах;

Очікувані результати

Виконанняпідпрограмидастьможливість:

 • зберегти та удосконалити мережу загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечити їх результативне функціонування;
 • створити у сільській місцевості належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти;
 • забезпечити учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів організованим  підвозом до місць навчання і додому;
 • піднятиякіснийрівеньотриманняосвітніхпослуг.

Фінансування

Фінансуванняпідпрограмиздійснюватиметься за рахуноккоштівдержавного, місцевогобюджетів та з іншихджерел, не забороненихзаконодавством.

ПІДПРОГРАМА

інформатизації та комп’ютеризації  навчальних закладів

на 20212025 роки

Вступ

В нових соціально-економічних умовах освіта набуває особливого статусу, оскільки саме вона сприятиме переходу до інформаційного суспільства, а отже пов’язана з формуванням пріоритетів держави.

За цих умов особливої актуальності набувають питання інформатизації та комп’ютеризації навчально-виховного процесу.  Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання повинні бути системними і застосовуватись впродовж усього терміну навчання.

Сучасний випускник школи повинен мати компетенцію застосування інформаційних технологій. Тому на вчителя покладено відповідальність за опанування і впровадження ІКТ у повсякденну педагогічну практику та формування інформаційної компетентності учнів. Ефективне впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес району залежить від багатьох чинників: матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, внутрішньої мотивації об’єктів навчально-виховного процесу до використання ІТ, відповідного фахового рівня вчителів тощо.

Саме від того, якою мірою вирішено проблеми інформатизації освіти в громаді, залежить рівень підготовки фахівців освіти в майбутньому.

На даний час всі загальноосвітні школи  в громаді забезпечені комп’ютерною технікою. Комп’ютерна техніка швидко старіє і потребує систематичного оновлення.

Мета і завдання

Метою програми є підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформатизованому суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освіти. При цьому інформатизація навчальних закладів розглядається як невід?ємна складова інформатизації освіти, яка повинна суттєво вплинути на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, а також істотно змінити діяльність учнів, вчителів і керівників.

Реалізація головної мети інформатизації передбачає досягнення таких цілей:

- формування інформаційної культури учнів, яка стає невід?ємною складовою загальної культури кожної людини і суспільства в цілому;

-  профільна диференціація навчально-виховного процесу з метою якомога повнішого розвитку нахилів і здібностей дітей, задоволення їх запитів й потреб, розкриття їх творчого потенціалу;

- удосконалення управління освітою.

Пріоритетні напрями та завдання інформатизації

загальної середньої освіти:

- оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних технологій;

- створення (модернізація) спеціалізованих навчальних приміщень (класів), що відповідають нормативно-правовим документам;

- підключення до мережі Інтернет;

- забезпечення базовими і системними прикладними засобами навчання.

Очікувані результати

Внаслідок виконання підпрограми інформатизації загальної середньої освіти:

1. Збільшиться кількість шкіл, оснащених сучасними засобами інформаційних технологій.

2. Будуть створені умови для:

- формування якісно нових підходів до організації навчально-виховного процесу за рахунок використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання та доступу до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів;

- реалізації дистанційного навчання;

- підвищення фахової кваліфікації учасників навчально-виховного процесу в галузі інформаційних технологій;

- значного поліпшення стану україномовного комп?ютерно орієнтованого науково-методичного забезпечення діяльності учнів, вчителів та управління навчальним процесом.

Фінансування

Фінансування підпрограми передбачається здійснювати за рахунок різних джерел: державного, місцевого бюджетів та інших коштів, зокрема спонсорів, меценатів, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб.

 

 

Підпрограма 1.Розвиток системи дошкільної освіти

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні
виконавці

Термін виконання

 

Орієнтовні обсяги

фінансування

Очікувані результати

роки

Джерела фінансування

місцевий бюджет

інші джерела

1.1

Зберегти і розширити мережу дошкільних навчальних закладів

шляхом:

- відкриття таких закладів у пристосованих приміщеннях;

- відкриття груп з короткотривалим перебуванням дітей у діючих дошкільних закладах та на базі

 загальноосвітніх шкіл у тих населених пунктах, де відсутні дошкільні заклади (з метою підготовки дітей

5-річного віку до школи);

 

- створення нових дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу та аналогічних груп при функціонуючих ДНЗ з урахуванням фактичного стану здоров’я дітей

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021-2025 рр. в т.ч.:

У межах бюджетних призначень

 

Забезпечення рівного доступу до  якісної  дошкільної освіти

2021

-//-

 

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

 

-//-

 

 

1.2

Створювати центри розвитку дитини

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради.

2021-2025р.р.

2021-2025рр.вт.ч.:

У межах бюджетних призначень

 

Забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей

2021

-//-

 

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

 

-//-

 

1.3

Запроваджувати та постійно удосконалювати форму електронного обліку дітей дошкільного віку відповідно до вимог чинного законодавства

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025р.р.

2021-2025р.рв т.ч.:

У межах бюджетних призначень

36

Забезпечення прозорості та відкритості при зарахуванні дітей дошкільного віку до ДНЗ

 

2021

-//-

 

5

2022

-//-

7

2023

-//-

7

2024

-//-

5

2025

 

-//-

12

1.4

Здійснювати аналіз надання додаткових освітніх послуг дошкільними навчальними закладами та контроль за змістом їх діяльності

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025р.р.

2021-2025р.р.вт.ч.:

-

 

Дотримання вимог чинного законодавства при організації надання додаткових освітніх послуг

2021

-

 

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

 

-

 

1.5

Систематично проводити моніторинг здоров’я дітей дошкільного віку. Продовжувати організовувати курси підвищення кваліфікації для медичних працівників дошкільних закладів

. Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025р.р.

2021-2025р.р.вт.ч.:

У межах бюджетних призначень

70

Забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку

2021

-//-

10

2022

-//-

12

2023

-//-

15

2024

-//-

15

2025

 

-//-

18

1.6

Забезпечувати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах відповідно до чинного законодавства

Чернелицька селищна рада, Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025р.р.

2021-2025р.р.вт.ч.:

У межах бюджетних призначень

 

Забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку

2021

-//-

 

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

 

-//-

 

1.7

Здійснювати відзначення кращих дошкільних навчальних закладів за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025р.р.

2021-2025р.р.вт.ч.:

-

 

 

Стимулювання якісного  розвитку дошкільної освіти

2021

-

 

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

 

-

 

1.8

Забезпечувати організацію заходів з нагоди відзначення Всеукраїнського дня дошкілля в громаді та участь у Всеукраїнському святі

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025р.р.

2021-2025р.р.вт.ч.:

У межах бюджетних призначень

 

Стимулювання якісного  розвитку дошкільної освіти

2021

-//-

 

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

 

-//-

 

1.9

Продовжити співпрацю з дошкільними  закладами інших територіальних громад області: проводити спільні семінари, дні відкритих дверей

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025р.р.

2021-2025р.р.вт.ч.:

-

 

Підвищення фахового рівня педагогічних працівників

2021

-

 

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

 

-

 

1.10

Забезпечувати дошкільні навчальні заклади необхідною навчально-методичною літературою. Проводити передплату дитячих журналів, газет, педагогічної преси

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025р.р.

2021-2025р.р.вт.ч.:

У межах бюджетних призначень

 

Забезпечення якісного навчально-виховного процесу

2021

-//-

 

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

 

-//-

 

1.11

Проводити конкурси педагогічної майстерності серед вихователів, інструкторів фізичного виховання, практичних психологів, методистів, завідувачів та інших працівників дошкільних закладів

. Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025р.р.

2021-2025р.р.. в т.ч.:

-

 

Стимулювання підвищення рівня  педагогічних працівників

2021

-

 

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

 

-

 

1.12

Проводити педагогічні читання з питань дошкільної освіти та виставки дидактичних матеріалів

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025р.р.

2021-2025р.р.вт.ч.:

-

 

Забезпечення розвитку і вдосконалення системи освіти дітей дошкільного віку

2021

-

 

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

 

-

 

1.13

Організовувати, проводити та брати участь у обласних конкурсах та інших заходах, пов’язаних із питаннями розвитку дошкільної освіти (зокрема, “Кращий сайт дошкільного навчального закладу”, “Дошкільний навчальний заклад майбутнього”тощо)

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025р.р.

2021-2025р.р.вт.ч.:

-

 

Стимулювання підвищення рівня якості надання дошкільної освіти

2021

-

 

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

 

-

 

1.15

Проводити капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів, зокрема, дахів, систем комунікацій та обладнання і котелень відповідно до проведеного обстеження їх стану та будівництво нових відповідно до потреб регіону з урахуванням енергозберігаючих технологій.

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025р.р.

2021-2025р.р.. в т.ч.:

У межах бюджетних призначень

140

Забезпечення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу

2021

-//-

20

2022

-//-

25

2023

-//-

30

2024

-//-

30

2025

-//-

35

1.16

Здійснювати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних закладів. Забезпечити дошкільні навчальні заклади ігровим матеріалом та спортивним інвентарем згідно з діючими вимогами

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради,

Чернелицька селищна рада

2021-2025р.р.

2021-2025р.р.вт.ч.:

У межах бюджетних призначень

130

Забезпечення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу

2021

-//-

12

2022

-//-

18

2023

-//-

25

2024

-//-

25

2025

-//-

50

1.17

Здійснювати придбання необхідного технологічного обладнання для їдалень та  медичного обладнання для дошкільних навчальних закладів

 

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради,

Чернелицька селищна рада

2021-2025р.р.

2021-2025р.р.. в т.ч.:

У межах бюджетних призначень

150

Забезпечення відповідного рівня збереження зміцнення здоров’я дітей, їх фізичного розвитку

2021

-//-

40

2022

-//-

20

2023

-//-

35

2024

-//-

35

2025

 

-//-

40

1.18

Забезпечувати дошкільні навчальні заклади сучасною комп’ютерною технікою, обладнанням для спортивних кімнат та майданчиків, тіньовими навісами, необхідними меблями тощо. Забезпечувати підключення дошкільних навчальних закладів до мережі Інтернет

 

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради,

Чернелицька селищна рада

2021-2025р.р.

2021-2025р.р. в т.ч.:

У межах бюджетних призначень

55

Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу

2021

-//-

15

2022

-//-

18

2023

-//-

22

2024

-//-

22

2025

-//-

28

 

Підпрограма 4. Вчитель

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні
виконавці

Термін виконання

 

Орієнтовні обсяги

фінансування

Очікувані результати

роки

Джерела фінансування

місцевий бюджет

інші джерела

4.1

Забезпечити щорічне формування державного замовлення на підготовку педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації відповідно до потреби у кадрах

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021-2025 рр. в т.ч.:

У межах бюджетних

призначень

 

Забезпечення навчальних закладів педагогічними кадрами

2021

-//-

 

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

-//-

 

4.2

Затвердити потребу у цільовій підготовці педагогічних працівників

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

-//-

 

Забезпечення навчальних закладів педагогічними кадрами

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

-//-

 

4.3

Ввести в кожному навчальному закладі громади посади практичного психолога та соціального педагога відповідно до штатних нормативів

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

-//-

 

Забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

-//-

 

4.4

Забезпечити проходження практики студентів за місцем майбутньої педагогічної роботи

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

-

 

Підвищення якості підготовки студентів

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

-

 

4.5

Забезпечити участь педагогічних працівників у проведенні моніторингу якості та  підготовки їх соціально-педагогічної адаптації та подальшого професійного становлення

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

-

 

Визначення професійного рівня педагогічних працівників

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

-

 

4.6

Проводити виставку-ярмарок методичних розробок, наочних  посібників та навчально-методичного забезпечення

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

-

 

Створення умов для виявлення талановитих вчителів та поширення їх досвіду

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

-

 

4.7

Визначити базові навчальні заклади з питань впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

-

 

Підвищення якості впровадження новітніх технологій

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

-

 

4.8

Проводити постійно діючий семінар керівників навчальних закладів з питань удосконалення керівництва навчальним закладом, фінансово-економічної діяльності, трудового законодавства тощо

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

-

 

Підвищення професійного рівня керівників органів управління освітою

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

-

 

4.10

Сприяти участі громадських організацій у розв’язанні проблем освіти, підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

-

 

Забезпечення прозорості у роботі освітньої галузі та вирішення проблем

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

-

 

4.11

Висвітлювати кращий досвід, надбання освітян через педагогічні видання, засоби масової інформації

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

-

 

Підвищення професійного рівня вчителя

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

-

 

4.12

Запровадити конкурс професійної майстерності “Учитель року” з різних номінацій та інші  конкурси з професійної майстерності

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

-

 

Виявлення обдарованих вчителів та поширення їх досвіду

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

-

 

4.13

Відзначати професійні свята (День працівника освіти, День дошкілля)

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

-

 

Підвищення престижу вчительської праці

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

-

 

4.14

Забезпечити проведення щорічних науково-практичних конференцій з проблем розвитку освіти

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

-

 

Підвищення якості надання освітніх послуг

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

-

 

4.15

Налагоджувати зв’язки з україномовними навчальними закладами зарубіжжя через обмін делегаціями, стажування педпрацівників, проходження практики та сприяти розвитку українських шкіл за кордоном

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

200

 

Підвищення якості надання освітніх послуг

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

-

 

4.16

Здійснювати виплату надбавки  за високі досягнення у праці педагогічним працівникам, які підготували переможців ІІІ, ІV етапів всеукраїнських олімпіад, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, конкурсів, змагань обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

У межах бюджетних

призначень

 

Забезпечення матеріального стимулювання за результатами праці

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

-//-

 

4.19

Стимулювати молодих вчених та кращих науковців через виплату щорічних премій

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021

-//-

 

Забезпечення матеріального стимулювання молоді до наукових досліджень

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

-//-

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

Підпрограма 5. Шкільний автобус

№ з/п

Найменування підпрограми

Відповідальні
виконавці

Термін виконання

 

Орієнтовні обсяги

фінансування

Очікувані результати

роки

Джерела фінансування

Місцевий бюджет

інші джерела

5.1

Забезпечувати підвезення учнів, дітей та педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості на відстані більше 2 км, у загальноосвітні навчальні заклади і додому

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021-2025рр.вт.ч.:

У межах бюджетних призначень

 

Забезпечення умов для організації навчання

2021

-//-

 

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

-//-

 

5.2

Забезпечувати підвезення учнів, дітей та педагогічних працівників на навчальні екскурсії у час, який не пов’язаний з підвозом учнів до місця навчання і додому

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021-2025 рр.. в т.ч.:

У межах бюджетних призначень

 

Підвищення якості організації екскурсій

 

2021

-//-

 

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

-//-

 

5.3

Забезпечувати перед початком навчального року оновлення обладнаних місць посадки і висадки учнів, переходів проїжджих частин

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021-2025 рр.. в т.ч.:

У межах бюджетних призначень

 

Забезпечення безпечного перевезення учнів

2021

-//-

 

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

-//-

 

5. 4

Розробляти та затверджувати паспорти автобусних маршрутів перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників у дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади і додому відповідно до чинного законодавства

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021-2025 рр.. в т.ч.:

-

 

Забезпечення безпечного перевезення учнів

2021

-

 

2022

-

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

-

 

5.5

Залучати приватних перевізників до організації перевезення учнів

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021-2025рр.вт.ч.:

У межах бюджетних призначень

 

Збільшення кількості дітей, охоплених перевезенням до місця навчання

2021

-//-

 

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

-//-

 

5.6

Передбачати в бюджеті кошти на придбання автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021-2025рр.вт.ч.:

У межах бюджетних призначень

 

Забезпечення підвезення учнів; можливість оптимізації мережі навчальних закладів

2021

-//-

 

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

-//-

 

5.7

Забезпечити відповідні умови утримання та охорону транспортних засобів, призначених для перевезення учнів

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021-2025 рр.. в т.ч.:

У межах бюджетних призначень

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

2021

-//-

 

2022

-//-

 

2023

-//-

 

2024

-//-

 

2025

-//-

 

 

ВСЬОГО:

-

 

 

                 

Підпрограма 6. Тепло дітям

№ з/п

Найменування підпрограми

Відповідальні
виконавці

Термін виконання

 

Орієнтовні обсяги

фінансування

Очікувані результати

роки

Джерела фінансування

місцевий

бюджет

інші джерела

6.1

Проводити у навчальних закладах заміну старих віконних блоків на енергозберігаючі

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021-2025 рр.в т.ч.:

У межах бюджетних призначень

У межах фонду надходження екологічного податку 

Створення відповідних умов для забезпечення

навчального процесу та

економія енергоносіїв

2021

-//-

-//-

2022

-//-

-//-

2023

-//-

-//-

2024

-//-

-//-

2025

-//-

-//-

6.2

У котельнях навчальних закладів продовжити заміну старих енергоємних котлів на енергоефективні

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021-2025 рр.в т.ч.:

У межах бюджетних призначень

У межах фонду надходження екологічного податку 

Створення відповідних умов для забезпечення

навчального процесу та

економія енергоносіїв

2021

-//-

-//-

2022

-//-

-//-

2023

-//-

-//-

2024

-//-

-//-

2025

-//-

-//-

6.3

Продовжити модернізацію систем опалення, водопостачання та тепломереж у навчальних закладах району

Відділ освіти, молоді та спорту, культури Чернелицької селищної ради

2021-2025 рр.

2021-2025 рр.в т.ч.:

У межах бюджетних призначень

У межах фонду надходження екологічного податку 

Забезпечення відповідних температурних режимів та економія енергоносіїв

2021

-//-

-//-

2022

-//-

-//-

2023

-//-

-//-

2024

-//-

-//-

2025

-//-

-//-

 

ВСЬОГО:.

 

 

 

Підпрограма 7 «Розвиток інформатизації та комп’ютеризації

загальноосвітніх навчальних закладів

на 2021 -2025 роки»

 

з/п

Заходи

Відповідальнівиконавці

Термінвиконання

(роки)

Орієнтовний обсяг фінансування

Фінансовезабезпечення

Сільський бюджет

Інші джерела

1.

Провести заміну застарілої комп’ютерної техніки у загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечити каналами зв’язку і підключення до мережі Інтернет загальноосвітніх навчальних закладів

Відділосвіти, молоді та спорту, культуриЧернелицькоїселищної ради

2021–2025

Щорічно

У межах кошторисних призначень

 

+

2.

Придбати ліцензійне програмне забезпечення для компютерної техніки та прикладне програмне забезпечення для навчального процесу

Відділосвіти, молоді та спорту, культуриЧернелицькоїселищної ради

2021–2025

Щорічно

У межах кошторисних призначень

 

-

3.

Створити комп’ютерну мережу загальноосвітніх навчальних закладів з метою відпрацювання новітніх високоефективних інформаційних технологій навчання

Відділосвіти, молоді та спорту, культуриЧернелицькоїселищної ради

2021–2025

У межах кошторисних призначень

У межах кошторисних призначень

 

4.

Удосконалити систему методичної роботи з  педагогічними кадрами з питань впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання

Відділосвіти, молоді та спорту, культуриЧернелицькоїселищної ради

2021–2025

У межах кошторисних призначень

У межах кошторисних призначень

 

5.

Проводити моніторинг ефективного використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки, узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи з електронними засобами

Відділосвіти, молоді та спорту, культуриЧернелицькоїселищної ради

Постійно

-

-

 

6.

Налагодити електронний зв’язок навчальних закладів з відділом освіти, створити шкільні веб-ресурси

Відділосвіти, молоді та спорту, культуриЧернелицькоїселищної ради

2021–2025

У межах кошторисних призначень

.

У межах кошторисних призначень

 

 

7.

Створити електронні бібліотеки в навчальних закладах та єдине інформаційне середовище

– // –

2021–2025

У межах кошторисних призначень

 

У межах кошторисних призначень

 

 

8.

Забезпечити навчальні заклади електронними засобами і програмними продуктами для організації та контролю за навчально-виховним процесом

– // –

2021–2025

У межах кошторисних призначень

 

У межах кошторисних призначень

 

 

9

Вивчати,узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи з впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес

-//-

2021–2025

-

-

 

 

Загальна сума витрат на підпрограму

 

 

 

 

 

 

               

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь